Personuppgifter, GDPR

Behandling av personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är ett gemensamt regelverk för hela EU, som träder i kraft 2018-05-25.
Det du läser här kommer att informera dig om hur Klok Redovisning hanterar dina personuppgifter enligt detta regelverk, och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang.
Vi vill att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om.

Vad är en personuppgift?
Personuppgift är information som kan kopplas direkt eller indirekt till en fysisk person.
Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress, telefonnummer och meiladress.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Klok Redovisning behandlar personuppgifter enligt gällande rätt.
I de fall vi har fått i uppdrag att administrera din arbetsgivares lönehantering, bokföring och bokslut kan vi behandla uppgifter så som namn, personnummer, adress, lön, skattetabeller, närvaro och frånvaro, olika förmåner, utlägg och uppgifter om tjänsteresor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Klok Redovisning använder uppgifterna för att kunna slutföra vårt uppdrag enligt överenskommet uppdragsavtal. Vissa rättsliga förpliktelser kräver att vi behandlar personuppgifterna enligt de lagar och anvisningar som finns för redovisningsuppdrag.
Kontaktuppgifter som vi till exempel får via mail sparas för att fortlöpande kunna besvara och informera samt ge nödvändig återkoppling i pågående ärenden.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter sparas och behandlas i ett antal program som tillhandahålls av våra leverantörer.
Dessa underbiträden har samma skyldigheter för behandling av personuppgifter som har definierats i bilaga till uppdragsbrevet som vi har med våra samtliga kunder.
Rapportering av personuppgifter kan även komma behöva ske mot ex Skatteverket, Försäkringskassan, arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare, Kronofogdemyndighet, banker och statistikuppgifter till myndigheter. Det kan även vara andra myndigheter där vi enligt lag ( Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), är skyldiga att lämna uppgifter.
Personuppgifterna att behandlas konfidentiellt.
Klok Redovisning är skyldig att se till att den information som behandlas i enlighet med uppdraget inte blir tillgängligt för obehöriga.
Endast personer som arbetar med uppdraget har tillgång till personuppgifterna.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Uppgifterna lagras eller behandlas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt eller tillåtet enligt lag, förordning, praxis eller beslut från myndighet.

Rättighet.
Du har rätt att få tillgång till den information vi har gällande dina personuppgifter.
Du har även rätt att få ev. felaktiga uppgifter rättade eller begära att dessa raderas.

Personuppgiftsansvarig.
Klok Redovisning är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vid frågor som rör hantering av personuppgifter eller en begäran enligt stycket ovan så kontaktar du oss via
info@klokredovisning.se.

Integritetspolicyn.
Denna integritetspolicy är ett levande dokument som ständigt uppdateras och senaste uppdaterade policy finns alltid tillgänglig på vår hemsida.
Denna integritetspolicy uppdaterades 2018-05-24